Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De taken van de gemeenteraad zijn het bepalen van de hoofdlijnen van beleid, het vertegenwoordigen van de inwoners en het controleren van het dagelijks bestuur.


Bepalen hoofdlijnen beleid
De gemeenteraad bepaalt de grote lijnen van het gemeentelijke beleid. De raad buigt zich over allerlei onderwerpen die voor de gemeente of inwoners van belang zijn. Ook stelt de raad de gemeentebegroting en verordeningen (soort gemeentelijke wetten) vast.


Inwoners vertegenwoordigen
De raad vertegenwoordigt de inwoners. Om deze taak goed te kunnen vervullen, willen de raadsleden in contact staan met de inwoners en organisaties. Zo kunnen zij de belangen van inwoners goed afwegen bij het nemen van besluiten. Iedere partij in de raad doet dit natuurlijk vanuit haar eigen politieke visie.


Controleren dagelijks bestuur
De gemeenteraad controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid en haar bestuurszaken goed uitvoert.

Om zijn taken goed uit te voeren heeft de raad een aantal instrumenten. Naast de amendementen, moties en schriftelijke vragen (deze vindt u op de pagina 'Overzichten') heeft de raad ook nog onderstaande instrumenten.


Initiatiefvoorstel
Ieder raadslid kan een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad. Dit heet een initiatiefvoorstel. Bijvoorbeeld voor nieuw beleid of aanpassing van een verordening. Als een meerderheid van de raad het voorstel steunt, moet het college van b en w het uitvoeren.


Recht van interpellatie
Een raadslid kan in de raadsvergadering vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. De raad beslist als geheel of hij deze interpellatie toestaat. Een raadslid moet een verzoek tot interpellatie uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter indienen.


Recht van inlichtingen
Als een raadslid achtergrondinformatie over een onderwerp wil hebben, kan hij het college schriftelijk om toelichting vragen. Het college geeft hierop antwoord in de volgende raadsvergadering.


Budgetrecht
De gemeenteraad gaat over het geld, het zogenoemde budgetrecht. Zo stelt de raad de gemeentebegroting en de jaarrekening vast. In de begroting staat wat de raad in Bronckhorst op diverse terreinen wil bereiken en hoeveel geld de raad daarvoor beschikbaar stelt. De uitvoering wordt gedaan door het college van b en w.


Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie voert, in opdracht van de gemeenteraad, onderzoek uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur.


Recht van onderzoek
Elk raadslid kan een voorstel doen om een onderzoek in te stellen. Het onderzoek gaat alleen door als een meerderheid van de raad er voor stemt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoekscommissie, waarvan de leden door de raad worden benoemd.

De huidige commissievergaderingen op donderdag vervangen we door een Politieke Avond waar tafelgesprekken worden georganiseerd. De raadsvergadering vindt plaats een week na de Politieke Avond op donderdag om 20.00 uur.


De Politieke Avond heeft de volgende onderdelen:

  • 19.30 uur: Koffie moment met raad, collegeleden en ambtenaren
  • 20:00 uur: Eerste ronde tafels
  • 20.50 uur: Tweede ronde tafels
  • 21.40 uur: Derde ronde tafels

Voorafgaand aan de tafelgesprekken is er vanaf 19:30 uur gelegenheid om met de aanwezige raadsleden, collegeleden en ambtenaren een kop koffie te drinken.


Raadsvergadering
De raadsvergadering vindt plaats een week na de Politieke Avond op donderdag om 20.00 uur. Het eerste deel van de agenda bestaat uit onderwerpen waarover de raad wil debatteren. Nadat de raad over een onderwerp heeft gesproken, stemt de raad direct over het voorstel en eventuele moties en amendementen. Is over een onderwerp in de raadsvergadering geen debat nodig, dan wordt het onderwerp direct in stemming gebracht. De agenda van de raadsvergadering is te vinden in het raadsinformatiesysteem bij de betreffende raadsvergadering.

Natuurlijk ben je altijd welkom tijdens de Politieke Avond en raadsvergadering. Wil je een kijkje nemen achter de schermen, dan ontvangen wij je graag als speciale gast. Met dit initiatief wil de raad inwoners meer vertrouwd en enthousiast maken over de lokale politiek.


Je krijgt uitleg over het werk van de gemeenteraad en informatie over de onderwerpen die de raad tijdens de vergadering behandelt. Voorafgaand aan de vergadering maak je kort kennis met de leden van de gemeenteraad en het college. Vervolgens maak je de Politieke Avond mee vanaf een speciaal voor jouw gereserveerde plek op de publieke tribune.


Een keer in de twee maanden nodigt de raad een bepaalde doelgroep uit, vaak passend bij een onderwerp op de agenda, om als speciale gast aanwezig te zijn. Je kunt jezelf ook aanmelden. Neem daarvoor contact op met de griffie via griffie@bronckhorst.nl of telefonische via (0575) 75 02 50

Het is mogelijk om tijdens de Politieke Avond in te spreken. Per fractie zit er een vertegenwoordiger aan tafel samen met de voorzitter, portefeuillehouder en behandelend ambtenaar. Je krijgt 3 minuten de tijd om je verhaal te vertellen over het onderwerp wat op dat moment wordt besproken. Daarna mogen de raadsleden vragen aan jou stellen en aan elkaar. Daarnaast is het ook mogelijk om in te spreken tijdens tafel 1 over niet-geagendeerde onderwerpen.


Aanmelden
Aanmelden kan tot 48 uur voor de Politieke Avond. Wil je inspreken? Dan moet je je hiervoor aanmelden bij de griffie via het aanmeldformulier: https://bit.ly/3YUaUsV. Dit kan ook telefonisch via (0575) 75 02 50 of per mail via griffie@bronckhorst.nl.


Het is niet mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergadering.

De Politieke Avond en raadsvergadering worden LIVE uitgezonden via de link en zijn achteraf ook terug te kijken.

Ja dat kan! Via onderstaande URL kunt kiezen of u alle raadsleden of alle fractieleden wilt mailen.

De agendacommissie van de gemeenteraad bestaat uit de voorzitters van de fracties, de burgemeester (voorzitter) en de griffier.


De agendacommissie stelt de agenda voor de Politieke Avond vast en de concept-agenda voor de raadsvergadering. Wanneer de agenda is vastgesteld wordt deze toegevoegd aan het raadsinformatiesysteem. De agendacommissie is voorafgaand aan de raadsvergadering.